"സർവ മംഗള മംഗല്യേ
ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി
നാരായണീ നമോസ്തുതേ"
Gopi Panicker Smaraka Chowa Kshethra Seva Trsust

Gopi Panicker Smaraka Chowa Kshethra Seva Trust is a non-profit-taking charitable institution. This trust was formed in the year of 2015 in the memory of a great personality, Mr. Elavally Thuvare Gopi Panicker who have served at Elavallykkavu Chowa Temple for more than five decades.

Thuvare Gopi Panicker

Elavally Thuvare Gopi Panicker, a kindful person who have helped many poor people with lots of kindness and love. With the blessings of Lord Elavallykavil Chowa Devi, he could guide the devotees to solve their problems. Since his worships towards Chowa Devi on behalf of her devotees emerged miracles in many lives, he is still alive in many hearts.

Gopi Panicker
chova-mahathmyam

102Pages

History of Temple

വിളിപ്പുറത്തെത്തും എളവള്ളിക്കാവിലമ്മയുടെ ചൈതന്യവും, ശക്തിയും, ചരിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.

Order Now
Deva Geethangal

10Songs

Devotional Songs

വിളിപ്പുറത്തെത്തും എളവള്ളിക്കാവിലമ്മയുടെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ 10 ദേവീഗീതങ്ങൾ അടങ്ങിയ CD ഇപ്പോൾ വില്പനയിൽ.

Order Now